Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden seizoen 2023-2024 (ingaande per 15-07-2023) De Vloer, school voor de podiumkunsten vof.

De maandelijkse betaling heeft betrekking op 11 lesmaanden. De verschuldigde contributie wordt daarbij in 11 gelijke maandelijkse termijnen geïnd, van september tot en met juli.

1) Inschrijving

Inschrijving voor lessen en cursussen vindt via de website plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. De lessen en cursussen gaan alleen door bij voldoende inschrijvingen. Inschrijving geschiedt door middel van het invullen en indienen van het inschrijfformulier door een meerderjarige. Voor het inschrijven van een minderjarige leerling dient het inschrijfformulier ingedient te worden door een ouder / verzorger / voogd of wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige leerling. Met uw inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Bij inschrijving zijn eenmalig inschrijf- en administratiekosten verschuldigd a € 15,- Deze kosten worden bij de eerste te betalen factuur in rekening gebracht.

2) Plaatsing

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Lessen en cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende deelname/inschrijvingen. Elke leerling die na inschrijving is geplaatst, ontvangt per mail een bevestiging van plaatsing. Vanaf dat moment is de verplichting aangegaan het lesgeld te betalen. De Vloer hanteert een doorlopend lidmaatschap. U verbindt zich dus voor onbepaalde tijd aan De Vloer tot het moment van opzegging.

3) Verantwoordelijkheid

Ouders/verzorgers, die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, ongeacht in welke hoedanigheid, zijn hoofdelijk verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de onderstaande voorwaarden. Zij worden verder aangeduid als de verantwoordelijke. Ook indien leden/cursisten tussentijds meerderjarig worden, blijft degene die de gecombineerde lidmaatschapsovereenkomst & incasso-machtiging heeft ondertekend de verantwoordelijke. Er is sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij er een opzegging is ingediend. Dit kan schriftelijk per brief of per mail en digitaal via de Leden WebApp. Telefonische of mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd.

4) Maandelijkse betalingen

De maandelijkse vaste betalingstermijn voor de lessen wordt vooraf, per automatische incasso geïnd voor de 4e van de maand. Hiertoe dient het lid /cursist (of de verantwoordelijke) een machtiging te geven aan de administratie (via het inschrijfformulier op de website of een papieren versie); NL38 RABO 0305 0219 82 , ten name van De Vloer, school voor podiumkunsten vof. Uitgezonderd zijn de cursussen / workshops / evenementen waarvoor eenmalig wordt geïncasseerd. Deze staan vermeld op de website www.devloer.nu.

5) Betaling

Betaling van lesgeld wordt voldaan via automatisch incasso of overschrijving. Door ondertekening van het inschrijfformulier machtigt u De Vloer om het lesgeld van de bankrekening af te schrijven. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • Automatisch incasso in 1 keer (tegen een korting van 5% op het totaal bedrag). Enkel mogelijk in september.
 • Maandelijks incasso. Het lesgeld dient te worden voldaan door de betalingsplichtige (een meerderjarige cursist of de ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordigers die het lidmaatschap/overeenkomst voor minderjarigen aangaan). Het lid of cursist verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het lesgeld, ongeacht al of niet, geheel of gedeeltelijk, gevolgde lessen.
 • U maakt het lesgeld zelf over (dit is enkel mogelijk bij jaarbetaling. Voor maandbetaling is enkel het automatisch incasso mogelijk).

6) Voorwaarden voor de jaarbetaling ineens.

Bij betaling van het lesgeld ineens krijgt men een korting van 5 %, gebaseerd op de 11 termijnen, september t/m juli. Betaling geschiedt middels automatische incasso, vóór de 1e oktober, op basis van een factuur die u krijgt toegestuurd per mail.

7) Niet-tijdige betaling

Indien de automatische (maand-)betaling, om welke reden dan ook, niet is gerealiseerd (bv doordat de automatische incasso geweigerd is of wordt teruggenomen), zal u zelf de betaling dienen te realiseren voor de 10e van de maand. Na de 10e krijgt u een aanmaningsfactuur toegestuurd waarbij het verschuldigde bedrag wordt verhoogd met € 3,- aanmaningskosten. U dient het verschuldigde bedrag en de aanmaningskosten te hebben overgemaakt voor het einde van de maand. Indien er geen betaling is verricht, kan u de toegang tot de les worden ontzegd.

8) Herinneringen-Incasso

Bij het niet-voldoen aan de betalingsverplichting zoals in een aanmaning vermeld, gaan de vorderingen ter incasso. Het lesgeld over de lopende periode is ineens opvorderbaar, verhoogd met incassokosten, administratiekosten, rente per achterstallige cursusmaand en eventuele binnen- /buiten-gerechtelijke kosten, die verbonden zijn aan de incasso. Alle door De Vloer te maken kosten voor inning van achterstallige lesgelden, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de leerling/ouder/verzorger.

9) Opzegtermijn 1 maand (met uitzondering van de maanden mei en juni)

Opzeggingen dienen SCHRIFTELIJK ingediend te worden bij De Vloer, school voor podiumkunsten via info@devloer.nu of per post naar Oudenboschstraat 18, 6843 PD Arnhem of digitaal via de leden WebApp. Telefonische of mondelinge opzegging worden niet geaccepteerd. Opzegging gebeurt altijd, voor de 1e van de maand, net als de inschrijving. U betaalt daarna nog 1 hele kalendermaand contributie. Een opzegging in de maanden mei en juni is niet mogelijk ivm aanstaande voorstellingen/presentaties en de afsluiting van het seizoen. Opzeggingen die binnenkomen in de maanden mei en juni, zullen worden behandeld en beëindigd per de zomervakantie / einde schooljaar.

10) Overstappen van cursus

In overleg met een meerderjarige lid/cursist of ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarig lid/cursist is het mogelijk om tijdens het seizoen over te stappen naar een andere les. Indien een ander tarief geldt voor de nieuwe les wordt het verschil aangepast per de 1e van de volgende maand waarop de overstap is ingegaan.

11) Ziekte en verhindering

Als leden/cursisten verhinderd zijn en daardoor een les missen, is dat voor eigen rekening. Afwezigheid van een leerling tijdens de lessen ontheft de leerling niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld. Als door omstandigheden een les of cursus niet kan worden gevolgd, verzoeken we u om dat zo spoedig mogelijk te laten weten via telefoonnummer 026 737 04 28 (graag inspreken op de voicemail) of via info@devloer.nu. Tijdig afgezegde, niet gevolgde lessen kunnen, in overleg met de docent, binnen een andere les of cursus worden ingehaald.

12) Opschorten van betaling bij overmacht, ziekte of verblijf buitenland

In geval van ziekte of andere overmacht is tijdelijk opschorten van de betaling mogelijk, gedurende het lopende seizoen. Hiertoe dient de cursist/verantwoordelijke een SCHRIFTELIJK verzoek in te dienen bij de administratie binnen een week na de ontstane situatie of vooraf bij de start van een cursus. Na ontvangst van de schriftelijke (ziek)melding zal de betaling per de 1e van de volgende maand worden stopgezet. Gedurende het lopende seizoen is dan de volgende regeling van kracht: Bij herstel zal eerst de administratie van De Vloer schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Hierna is het toegestaan de les opnieuw te betreden. Aan het einde van het seizoen vervallen alle rechten op vrijstelling van betaling.

13) Lesuitval

Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid van de docent wordt gezocht naar vervanging of wordt de les ingehaald tijdens de inhaalweek vooraf aan de kerstvakantie of aan het einde van het seizoen (juni of juli) of een ander geschikt moment. In geval dit niet mogelijk is, behoudt De Vloer zich het recht voor om 2 lessen per seizoen uit te laten vallen in geval van overmacht, zonder verrekening van de contributie. Indien meer lessen per seizoen uitvallen, geldt de restitutie regeling. Deze houdt in dat indien door overmacht onzerzijds een lid/cursist meer dan 2 lessen per seizoen mist, aanspraak gemaakt kan worden op restitutie van 1 maandtermijn. Hiervoor dien je een schriftelijk verzoek in te dienen bij de administratie of te mailen naar info@devloer.nu Als de les of cursus niet doorgaat omdat de docent ziek/afwezig is, krijg je daarvan een bericht per mail en/of een sms of app. De Vloer doet er uiteraard alles aan om de lessen normaal doorgang te laten vinden.

In het geval van een pandemie biedt De Vloer online vervangende lessen. De incasso's lopen dan zoals gebruikelijk door. Indien er helemaal geen lessen kunnen worden gegeven, worden deze lessen (met een maximum van 4 lessen) ingehaald aan het einde van het seizoen tijdens de inhaalweek in juni en daaropvolgend. 

14) Stagiaires

De Vloer biedt stagiair(e)s de kans leservaring op te doen binnen de lespraktijk en binnen de organisatie van het bedrijf.

15) Aansprakelijkheid

De Vloer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (kleding, materialen en vervoermiddelen) van gebruikers in of nabij de locaties van De Vloer. Dit geldt zowel tijdens de lessen en/of repetities, of op heen- en terugweg, waarbij inbegrepen de te geven uitvoeringen. Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico.

16) Schade

Schade toegebracht aan de inventaris (c.q. het gebouw / de zaal / kleedruimten etc. waar de lessen plaatsvinden) wordt op het lid/cursist verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

17) Recht tot ontzegging

De directie kan besluiten een lid/cursist de toegang tot lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een niet tijdige betaling (zie punt 7 en 8), bij wangedrag of bij het in opspraak brengen van de goede naam van de school. De verplichting tot betaling van cursusgeld blijft dan bestaan tot 1 kalendermaand na ontzegging. Zie hiervoor punt 7. In uitzonderingsgevallen kan om pedagogische redenen een bindend advies gegeven worden om te stoppen. In dat geval worden alleen de tot dan toe verzorgde lessen in rekening gebracht.

18) Publicaties / Copyrights

Het is niet geoorloofd, zonder toestemming vooraf, gebruik te maken van foto-, film-, web- en lesmateriaal betrekking hebbend op De Vloer, school voor podiumkunsten v.o.f. ten behoeve van alle publicaties en gebruik door derden. Dit geldt ook voor sociale web-media, zoals Facebook, Instagram en Twitter etc.

 

19) Fotografie en video-opnamen voor publicitaire doeleinden

Tijdens cursussen en evenementen worden regelmatig foto's en video-opnamen voor publicitaire doeleinden gemaakt, zoals promotie, website, informatie. Door ondertekening van het inschrijfformulier geef je toestemming voor publicatie. Wil je dat niet, teken voorafgaand aan het lidmaatschap schriftelijk bezwaar aan via info@devloer.nu. Vermeld in deze mail de cursusnaam en je gegevens.

Wij vragen vooraf aan publicatie nogmaals toestemming aan personen die zeer herkenbaar in beeld zijn.

20) Tarieven

De prijzen voor de lessen / cursussen, workshops, voorstellingen en evenementen staan vermeld op de website. Bij een aantal lessen en cursussen moet rekening worden gehouden met bijkomende kosten, zie hiervoor punt 21.

21) Bijkomende kosten theaterbezoek / kledingrichtlijn

Bij Podiumkunsten is optreden onderdeel van het lesprogramma. Het seizoen wordt (bij de meeste lessen) afgesloten met een presentatie of voorstelling in onze eigen studio's, in het theater of zelfs het stadstheater. Houd daarom rekening met kosten voor een theaterbezoek. De prijzen liggen tussen de €4,- en €17,50 per persoon. Daarbij komen eventueel nog kosten voor een (deel van een) kostuum. Voor de dans- en musicallessen geldt een kledingrichtlijn. De aanschaf van danskleding en -schoenen brengt ook kosten met zich mee. Lees hierover meer op de website onder het kopje informatie / kledingrichtlijn of bij de dans- of musicalcursussen.

22) Kortingsregelingen

Indien je recht hebt op korting op het vermelde tarief dan kan er slechts van 1 kortingsregeling gebruik worden gemaakt, een combinatie van kortingsvormen is niet mogelijk.

 • 5% korting bij betaling in 1 keer aan het begin van het seizoen (alleen mogelijk in september)
 • 10% gezinskorting bij deelname van meerdere gezinsleden. Let op: de gezinskorting geldt op basis van dezelfde lesgeldplichtige. In het geval van meerdere rekeningen of gescheiden ouders dien je, om van deze korting gebruik te kunnen maken, dezelfde lesgeldplichtige op te geven voor elk gezinslid.
 • 20% korting op het tweede en derde lesuur voor dezelfde cursist (10% per les)
 • 20% studentenkorting op vertoon van geldige studentenkaart.

De korting wordt toegepast op het laagste lestarief.

Korting geldt niet voor:

 • Lessen en cursussen die korter duren dan 16 weken per seizoen.
 • Workshops en eenmalige evenementen.
 • Toegangskaarten voor voorstellingen.
 • TOPklas / Dancecrew / vooropleidings tarieven (deze zijn al verrekend in de lesprijs)
 • Cursus spitzen techniek.

23) Ondersteuning financiën

Gelrepas:

Als je in het bezit bent van een Gelrepas, krijg je korting op een cursus. Dit geldt voor het gehele les- en cursusaanbod. Kijk voor het aanvragen van de Gelrepas en voorwaarden op de website van de Gemeente Arnhem. Vul je Gelrepas nummer in op het digitale inschrijfformulier.

Stichting Jeugdfonds Cultuur Arnhem

Het Jeugdfonds Cultuur Arnhem is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneel- of musicalclub of les kunnen nemen bij een dansschool, of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Meer informatie op www.jeugdcultuurfonds.nl/arnhem.

Stichting Leergeld www.leergeldarnhem.nl

Dullertstichting www.dullertsstichting.nl

24) Auteursrecht

Indien door De Vloer les- en/of cursusmateriaal ter beschikking wordt gesteld waar auteursrechten op rusten, blijven deze rechten rusten bij de desbetreffende auteur. Het is niet toegestaan om het eventueel studiemateriaal op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen. Het is niet toegestaan het lesmateriaal van de docenten, regisseurs of choreografen te gebruiken voor optredens elders, zonder toestemming van de docent/regisseur/choreograaf en De Vloer school voor podiumkunsten vof.

25) Privacy

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we je dat De Vloer je gegevens opneemt in een gegevensbestand. We gebruiken de gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de gesloten overeenkomst. Tevens gebruiken we je e-mailadres om je te informeren over activiteiten van De Vloer, school voor podiumkunsten vof, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven bij inschrijving. Wij verstrekken geen gegevens aan derden. Meer informatie over onze werkwijze, het bewaren en gebruiken van jouw gegevens vind je in onze privacy verklaring.

26) Wijziging persoonlijke gegevens

Veranderingen in je persoonlijke gegevens kunnen worden doorgeven via de LedenWebApp.

27) Suggesties, opmerkingen en klachten

Heb je suggesties of ideeën? Laat het ons dan weten. Wanneer je niet tevreden bent over de lessen of wanneer organisatorische zaken niet voldoen aan je verwachtingen, is het verstandig om actie te ondernemen. Gaat het om de inhoud van lessen, bespreek dit dan met de docent. Heb je opmerkingen of klachten over de organisatorische gang van zaken dan kun je terecht bij de directie van De Vloer. In bepaalde situaties zullen we je vragen de klacht schriftelijk te zenden zodat we je beter van dienst kunnen zijn. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van je brief waarin vermeld staat op welke termijn je een antwoord kunt verwachten.

28) Tot slot

Met ondertekening en toezending van het (digitale) inschrijfformulier geef je aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De directie behoudt zich het recht voor af te wijken van de op deze website vermelde informatie. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Op alle rechtsverhoudingen tussen jou en De Vloer, school voor podiumkunsten v.o.f. is het Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.

SEIZOEN 2023/2024 ALGEMENE VOORWAARDEN

De Vloer, school voor podiumkunsten | Oudenboschstraat 18 | 6843 PD Arnhem| tel: 026-737 04 28 | info@devloer.nu | www.devloer.nu | KvK 63216639 | NL38 RABO 0305 0219 82